Regulamin

  1. Akceptuj?c niniejszy regulamin, U?ytkownik wyra?a zgod? na jego warunki i zobowi?zuje si? do ich przestrzegania. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacj? regulaminu.
  2. Serwis przeznaczony jest dla Absolwentów WSBiA w ?ukowie.
  3. U?ytkownik ma prawo wgl?du do przetwarzanych danych osobowych w ka?dym czasie, jak równie? prawo do ich poprawiania oraz ??dania ich usuni?cia z bazy kont.
  4. WSBiA ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usuni?cia konta U?ytkownika, którego dzia?ania uzna za szkodliwe dla serwisu b?d? innych U?ytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ide? portalu spo?eczno?ciowego lub w inny sposób wp?ywaj?ce negatywnie na wizerunek lub renom? serwisu b?d? Uczelni.