wydawnictwo wwsb


ROCZNIKI NR 10/2014

 Oddajemy w ręce czytelników dziesiąty numer „Roczników WSBiA”. Podobnie jak w poprzednich wydaniach, tak też w obecnym zagadnienia prezentowane na łamach „Roczników” skupione zostały w dwóch blokach tematycznych.

Artykuł Marka Czyrki przenosi nas do Lwowa początku lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Autor opisuje dwa dni z życia tego miasta w świetle artykułów „Kuriera Lwowskiego”. Były to 8 i 9 listopada 1922 r. Kilka dni wcześniej miały miejsce wybory do Sejmu RP. Prasa analizowała sylwetki nowych posłów związanych z omawianym miastem i Galicją Wschodnią. „Kurier Lwowski” śledził wydarzenia kulturalne i społeczne. O rozwoju gospodarczym Lwowa świadczą liczne reklamy sklepów, zakładów rzemieślniczych i hoteli. Bolączką były morderstwa polityczne dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich oraz zwykła ale uciążliwa przestępczość.

Michał Kalbarczyk jest autorem pierwszego z artykułów dotyczących historii regionu Ziemi Łukowskiej. Opisuje on jedną z ważniejszych bitew powstania listopadowego. Bitwa pod Stoczkiem Łukowskim wpisała się na trwałe do historii Polski i regionu Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. Zwycięski wynik bitwy pod Stoczkiem Łukowskim miał olbrzymie znaczenie moralne i niósł nadzieję na końcowe zwycięstwo.

Z kolejnym narodowym powstaniem związana jest postać pułkownika Walentego Lewandowskiego. Był on naczelnikiem województwa podlaskiego w powstaniu styczniowym. Postać tę przedstawia w swoim artykule Mirosław Matosek. Autor pisze o udziale Lewandowskiego w Wiośnie Ludów w 1848 roku na Węgrzech, o działalności na emigracji, szlaku bojowym od stycznia do marca 1863 roku, aresztowaniu i zsyłce na Syberię. Z Łukowem i Ziemią Łukowską Lewandowskiego łączyły silne więzy. Przez wiele lat był postacią zapomnianą.

Podobnie zapomnianą przez długi czas postacią był bohater kolejnego artykułu. Sylwetkę pochodzącego z Ziemi Łukowskiej prezydenta powstańczej Warszawy Marcelego Porowskiego przedstawiła Hanna Będkowska. Ten wybitny samorządowiec, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, Okręgowy Delegat Rządu RP na m. st. Warszawę podzielił los tysięcy ludzi konspiracji, stając po wojnie przed stalinowskim sądem.
ROCZNIKI NR 9/2013

Roczniki WSBiA zawierają opracowania o charakterze ogólnym i szczegółowym, historycznym i współczesnym. Analizowane są w nich zagadnienia branżowe i regionalne, w tym dotyczące życia społeczno-politycznego oraz działalności gospodarczej na terenie powiatu łukowskiego. Osią tematyczną Roczników jest problematyka szans rozwojowych środkowo-wschodniego regionu Polski. Możliwościom rozwoju zawsze towarzyszą zagrożenia. Zadaniem nauki jest ich rozpoznawanie w celu budowania prognoz ostrzegawczych dla potrzeb efektywnego funkcjonowania administracji lokalnej i biznesu.

Treści zamieszczone w kolejnym, 9. numerze Roczników zostały zgrupowane w dwóch obszarach tematycznych. W pierwszej części prezentujemy artykuły poświęcone problematyce gospodarczej oraz aspektom zarządzania przedsiębiorstwami. Kilka artykułów poświęcono analizie czynników wpływających na efektywność prowadzenia działalności gospodarczej. W drugiej części Rocznika Nr 9 znajdują się artykuły dotyczące historii środkowo-wschodniego regionu Polski oraz zagadnień z obszaru politologii.
ROCZNIKI NR 8/2012

Ósmy tom Roczników Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie składa się z dwóch części. Pierwsza część zawiera wykłady inauguracyjne, które zostały wygłoszone w WSBiA w pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowania Uczelni. Co roku w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Łukowie odbywają się uroczyste inauguracje roku akademickiego, które zaszczycają swoją obecnością parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, pracodawcy, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni oraz dyrektorzy szkół średnich. Wygłaszane są wówczas wykłady inauguracyjne. Na drugą część bieżącego numeru Roczników składają się artykuły z zakresu różnych aspektów ekonomii napisane przez pracowników naukowych zatrudnionych w WSBiA w Łukowie.
POWIAT ŁUKOWSKI W POLSCE ODRODZONEJ 1918-1939

Publikacja powstała głównie na podstawie źródeł archiwalnych. Duża liczba wykorzystanych akt nie była dotąd uwzględniana w wydanych opracowaniach dotyczących omawianej tematyki w zadawalającym stopniu. Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały omówione zagadnienia dotyczące życia społeczno-politycznego na omawianym obszarze. Ta część pracy przybliża zagadnienia dotyczące funkcjonowanie organów władz samorządowych na szczeblu gminnym i powiatowym. Rozdział drugi został poświęcony ludności w powiecie łukowskim i zawiera dwa podrozdziały. W tej części pracy jest przedstawiona struktura wyznaniowa i zawodowa ludności. Rozdział trzeci ukazuje gospodarkę powiatu, omawia sprawy rolnictwa, przedstawia zagadnienia związane z przemysłem, rzemiosłem i handlem. Rozdział czwarty dotyczy oświaty oraz kultury w powiecie łukowskim. Rozdział piąty jest podzielony na dwa podrozdziały i ukazuje sprawy wyznaniowe na omawianym obszarze.
ROCZNIKI NR 7/2011

Bieżący VII tom Roczników Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie zawiera materiały z IV Konferencji naukowej „Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia”. Prezentowane artykuły zostały tradycyjnie już zgrupowane w dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy kwestii związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem rozwojem regionalnym oraz współpracą regionów pogranicza. Drugi obejmuje zagadnienia społeczne i historyczne. Wydanie VII numeru Roczników WSBiA zbiega się z jubileuszem istnienia uczelni. Zamiast typowego wprowadzenia do kolejnego tomu proponuje się czytelnikom przedstawienie historii i dokonań łukowskiej uczelni. 31 maja 2001 r. na wniosek założyciela Jarosława Będkowskiego i decyzją Ministra Edukacji Narodowej utworzono w Łukowie Wyższą Szkołę Biznesu i Administracji. W chwili oddawania do rąk czytelnika obecnego numeru Rocznika, tj. w dniu 31.05.2011 r. WSBiA kończy 10 lat swego istnienia. Misją uczelni nadal jest: 1. ułatwianie dostępu do studiów wyższych mieszkańcom małych miejscowości środkowo-wschodniej części Polski, 2. kształcenie kadr niezbędnych dla rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, a tym samym rozwoju regionu, 3. wyposażenie absolwentów w niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę i umiejętności oraz wykształcenie u nich postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych w celu: podejmowania własnej działalności gospodarczej, współtworzenia elit regionalnego życia gospodarczego, samorządowego i politycznego, 4. podniesienie rangi Ziemi Łukowskiej i miasta Łuków w regionie środkowo-wschodniej części kraju.
ROCZNIKI NR 6/2010

Treści zamieszczone w 6 numerze Roczników WSBiA zostały zgrupowane w dwóch obszarach tematycznych. W pierwszej części znajdują się artykuły dotyczące historii wschodniego regionu Polski, w tym Ziemi Łukowskiej. O relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pracodawcami i pracownikami w okresie międzywojennym pisze Marek Czyrka. Konkurencja w handlu i rzemiośle wymagała skupiania się w organizacjach wspomagających polskich przedsiębiorców. O trudnych problemach konfliktów polsko-ukraińskich w okresie powojennym na terenie południowo-wschodniej Polski pisze Anna Ożga. W drugiej części "Rocznika" prezentujemy artykuły poświęcone problematyce gospodarczej oraz aspektom skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami. Kilka artykułów poświęcono analizie czynników wpływających na efektywność prowadzenia działalności gospodarczej. Autorzy podjęli problematykę czynników sprzyjających prowadzeniu wymiany towarowej. W działalności gospodarczej, a także w życiu codziennym coraz większego znaczenia nabiera także komunikacja elektroniczna oparta o technologie cyfrowe: Internet, telefony mobilne. Jest ona dużym ułatwieniem, ale niesie różnorodne zagrożenia.
PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Niniejsze opracowanie jest autorskim ujęciem problematyki organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Celem opracowania jest zapoznanie czytelnika z elementarnymi zagadnieniami w tym zakresie. Opracowanie uwzględnia zarówno teorię, jak i praktykę. Ma ułatwić zrozumienie istoty organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie w stopniu podstawowym oraz wprowadzić w samodzielne rozwiązywanie problemów w ramach wybranych zagadnień. Jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych, ale również wszystkich osób zainteresowanych z różnych powodów tą tematyką, nie wykluczając praktyków gospodarczych. Poza tym, jest użyteczne do prowadzenia wykładów z przedmiotu organizacja produkcji oraz zarządzanie produkcją, a także w przygotowaniu ćwiczeń z tych przedmiotów. Wyrażam przekonanie, że opracowanie to zachęci studentów i inne zainteresowane osoby do korzystania z bogatej literatury specjalistycznej, dotyczącej zagadnień organizacji i zarządzania produkcją, a także pomoże w jej lepszym rozumieniu.
ROCZNIKI NR 5/2009

Kolejny, piąty już tom Roczników Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie zawiera artykuły, będące wyrazem zainteresowań naukowych pracowników i współpracowników Uczelni. Jest nim obszar szeroko rozumianej humanistyki, w której mieści się też wiele zagadnień z zakresu zarządzania, ponieważ zajmuje się ono między innymi motywacjami ludzi pełniącymi różne role społeczne w procesie gospodarowania. Wyrazem tego jest występowanie na kierunku studiów zarządzanie wielu przedmiotów stricte humanistycznych. Kierując się jednak względami pragmatycznymi ułożyliśmy teksty w dwóch grupach tematycznych, a mianowicie POLITOLOGII i ZARZĄDZANIA.
WIEDZA O POLITYCE

Edukacja polityczna oraz włączenie społeczeństwa do czynnego udziału w życiu publicznym kształtują kulturę polityczną społeczeństwa. J. Maternicki wymienia dwa komponenty edukacji społecznej: 1) kształcenie przez instytucje (szkoła, media, odczyty, wiece, plakaty itp.) i 2) samokształcenie (Historia a edukacja polityczna społeczeństwa, red. J. Maternicki, Warszawa 1985, s. 21). W politologii amerykańskiej mówi się o: a)socjalizacji politycznej, b) instytucjonalnych formach przekazu wiedzy i informacji politycznych oraz c) szkolnych formach kształcenia politycznego. (Zob. A. Jabłoński, Edukacja polityczna w systemie oświatowym USA. "Edukacja Polityczna" 1983, vol. 2, s. 117). W wyniku edukacji politycznej powstają kompetencje obywatelskie społeczeństwa. Zalicza się do nich "wiedzę o procesach politycznych, umiejętność posługiwania się nią w życiu społecznym, umiejętność krytycznego myślenia i naukowej obserwacji życia politycznego, umiejętność analizowania problemów politycznych i wyciągania z tego praktycznych wniosków oraz dokonywania wyboru zachowań". (S. Antosik, Od upolitycznienia do edukacji obywatelskiej w szkole, Kielce 1992, s. 27) Realizacji tych celów służy niniejsza książka, przy czym przeznaczona jest głównie dla maturzystów wybierających się na studia politologiczne, prawnicze, historyczne, socjologiczne, ekonomiczne oraz dla studentów politologii, ponieważ zawiera skrótowe omówienie głównych kategorii pojęciowych i koncepcji teoretycznych występujących w naukach politycznych oraz przemian myśli społeczno - politycznej.
POLITYKA SPOŁECZNA W GMINIE KOCK

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kock jest wieloletnim dokumentem programowym, który stanowić będzie podstawę efektywnego zarządzania działaniami z zakresu polityki społecznej przez samorząd oraz skutecznego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów ze sfery społecznej. Programowanie rozwoju społecznego w strategii pozwoli na uporządkowanie wiedzy o problemach społecznych, stanie zasobów ludzkich, infrastruktury miasta – wszystkich podmiotów, które działają na rzecz bezpieczeństwa społecznego oraz zapewni sprawność i efektywność systemu pomocy, stając się rzeczywistym wsparciem dla osób i rodzin znajdujących się w potrzebie. Strategia była budowana wokół czterech obszarów strategicznych, wyodrębnionych podczas spotkań warsztatowych oraz po zdiagnozowaniu problemów społecznych: I. Edukacja, kultura, sport i rekreacja. II. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna, bezpieczeństwo, zdrowie publiczne. III. Rozwój gospodarczy, ochrona środowiska. IV. Integracje i aktywność społeczna.
"A to Polska właśnie... Rozważania o historii i kategoriach polityki"

Książka doktora Piotra Zabornego wydana przez WSBiA w Łukowie pt.: "A to Polska właśnie... Rozważania o historii i kategoriach polityki" ma formę niekonwencjonalną. Jest monografią problemową przeznaczoną dla studentów politologii jako materiał dydaktyczny do teorii polityki i wiedzy o państwie, do czego odnosi się podtytuł i wizerunek muzy historii Klio, na okładce. Jest zarazem publicystycznym głosem w politycznej debacie na temat trudnych problemów rodzenia się III Rzeczypospolitej, ujętym w formę kazań, do czego odnosi się główny tytuł oraz zdjęcia ks. Piotra Skargi w książce i autora na okładce w pozie kaznodziejskiej. Dzięki temu książka może zaciekawić także szerszą publiczność czytelniczą zainteresowaną historią i polityką. Autor rozważa szczegółowe kategorie pojęciowe polityki, ilustrując je materiałem historycznym, głównie dotyczącym dziejów Polski, przy czym podaje informacje mało znane, a drastycznie ilustrujące, że istotą polityki jest gra służąca narodowi, który powierzył politykom swój los i oczekuje, że "załatwią" mu pokój i dobrobyt.
ROCZNIKI NR 4/2008

Charakter wydawnictwa ciągłego ma „Rocznik WSBiA”, którego czwartą edycję przedstawiamy Państwu do lektury i osądu. W kolejnych latach „Rocznik” nabierał objętości, co świadczy o aktywności naukowej nauczycieli akademickich. Łamy „Rocznika” otwarte są także dla mieszkańców Ziemi Łukowskiej, mających zainteresowania naukowe. Wyrazem kształtowania się dwóch środowisk naukowych jest podział niniejszego „Rocznika” na dwie części: 1. dotycząc± problematyki zarządzania i ekonomii oraz 2. obejmując± zagadnienia historii i politologii. „Rocznik” zawiera opracowania o charakterze ogólnym i szczegółowym, historycznym i współczesnym. Analizowane są w nich zagadnienia branżowe i regionalne, w tym dotyczące życia społeczno-politycznego i działalności gospodarczej na terenie powiatu łukowskiego. Osią tematyczną „Roczników” jest problematyka szans rozwojowych Regionu Wschodniego, a więc tej części Polski, która znajduje się pomiędzy Wisłą a Bugiem oraz na północ od tego obszaru. Każdemu rozwojowi towarzyszą zagrożenia. Zadaniem nauki jest ich rozpoznawanie w celu budowania prognoz ostrzegawczych dla potrzeb praktyki, dla administracji lokalnej i biznesu. Pozwoli to skuteczniej i efektywniej realizować założone cele rozwojowe. Region Wschodni charakteryzuje wiele podobieństw do terenów znajdujących się po drugiej stronie rzeki Bug, toteż WSBiA nawiązała kontakty z uczelniami Ukrainy i Białorusi. Zaowocowało to ich udziałem w organizowanych przez naszą Uczelnię konferencjach naukowych. Pozwala to skonfrontować punkt widzenia uczonych z krajów sąsiednich z naszymi dociekaniami badawczymi. Wymiana doświadczeń sprzyja rozwojowi badań i praktyce gospodarczej.
ZASADNICZE PROBLEMY ORGANIZACJI PRACY

Organizowanie jest szczególnym rodzajem zorganizowanego działania. Jako takie może być rozpatrywane jednocześnie w dwóch aspektach – jako wyodrębniona całość organizacyjna działania i jako część większej całości organizacyjnej. Organizowanie rozpatrywane w aspekcie pierwszym charakteryzuje się wszystkimi etapami cyklu organizacyjnego (metody organizacji), z tym że jego celem ostatecznym jest utworzenie określonego zorganizowanego układu; rozpoczyna się od analizy zagadnienia, by właściwie zrozumieć i sformułować cel, a kończy jego osiągnięciem lub zaniechaniem (świadomym). Pojęcie to rozważane w drugim aspekcie jest tylko fazą przygotowawczą w ramach cyklu organizacyjnego większej od niego całości zorganizowanego działania. Nazywanie niekiedy samej czynności „organizowania” „organizacją” (np. w zdaniu: instytucja jest w trakcie organizacji zamiast – „w trakcie organizowania”) jest niewłaściwe. Wydaje się, że najbardziej trafną i syntetyczną definicję organizowania podaje T. Kotarbiński. Według niego organizowanie polega na odpowiednim dobieraniu części, określonym poddawaniu ich procesom i na właściwym ustanawianiu między nimi stosunków tak, aby wszystko to łącznie jak najbardziej przyczyniało się do powodzenia całości. Takie ujęcie terminu „organizowanie” jest równoznaczne z pojęciem „organizacja” w znaczeniu czynnościowym. Większość istniejących w rzeczywistości procesów organizowania to świadome, celowe działania ludzkie. Te właśnie świadome i celowe procesy tworzenia przez ludzi całości organizacyjnych działań stanowią w zasadzie główny przedmiot zainteresowań i badań organizacji Polski w Unii Europejskiej przynosi kolejne wyzwania uczelniom
TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI SPOŁECZNEJ

Sfera społeczna wymaga zatrudniania specjalistów z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, poradnictwa zawodowego, resocjalizacji i rewalidacji, profilaktyki zdrowotnej i organizacji czasu wolnego. Stawia to przed systemem oświatowym zadanie kształcenia kadr zawodowych niezbędnych do wykonania tych ról, a zwłaszcza ratownictwa społecznego w różnych systemach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Polski system oświatowy zawiera w sobie różne formy edukacji takich specjalistów. Powrót do systemu rynkowego w Polsce przyniósł nowe kwestie społeczne, np: bezrobocie, bezdomność, marginalizacje społeczna, które trzeba rozwiązywać ciągle. Konsekwencją tego jest kształcenie kadr, które pozwolą ludziom wymagający pomocy stanąć na nogi. Nowy impuls w tym zakresie przyniosło wejście naszego kraju do Unii Europejskiej, w której dominują państwa o wyższym niż Polska poziomie cywilizacyjnym i standardzie życia mieszkańców. Wypracowano w nich nowoczesne sylwetki zawodowe i metody kształcenia pracowników sfery społecznej . Warunkiem zatrudnienia w instytucjach polityki społecznej w państwach Unii jest posiadanie wyższego wykształcenia zawodowego. Polska dostosowuje swój system kształcenia do standardów unijnych. Stwarza to możliwość przepływu międzynarodowego pracowników sfery społecznej i organizacji czasu wolnego.
ROCZNIKI NR 3/2007

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi kolejne wyzwania uczelniom i centrom naukowym. Nowoczesny, odpowiednio zorganizowany system edukacji umożliwia budowę „społeczeństwa wiedzy”, w tym gospodarki wykorzystującej wiedzę. Wiedza nie znajdująca zastosowań praktycznych, nie ma znaczenia społecznego, zyskuje je natomiast po skutecznym spożytkowaniu, czego wynikiem są innowacje oraz postęp cywilizacyjny. Konsekwencją integracji europejskiej są znaczące zmiany warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, postrzegane zarówno jako szanse, jak i zagrożenia. Na styku nauki i biznesu powstają Centra Transferu Wiedzy, Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Parki Technologiczne. W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w gospodarce tworzone są Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych, wyspecjalizowanych firm – tzw. klastry. Regiony i powiaty również zauważyły swoją szansę, poszukują możliwości intensyfikacji rozwoju gospodarczego i wzrostu konkurencyjności. Jest to możliwe między innymi dzięki uczelniom funkcjonującym na ich terenach. Szkoły wyższe wykorzystują nowoczesne techniki edukacyjne (np. kształcenie na odległość), dysponują odpowiednio wyposażonymi obiektami oraz atrakcyjnymi programami studiów powiązanymi z praktyką i dostosowanymi do potrzeb rynków pracy. Jednym z przejawów aktywności Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie i jej włączenia się w nurt działań ukierunkowanych na rozwiązywanie współczesnych problemów jest organizacja konferencji naukowej nt.: „Rozwój Regionu Wschodniego – Szanse i Zagrożenia” gromadzącej przedstawicieli nauki, biznesu, polityki i władz samorządowych, a zatem praktyków i teoretyków życia społeczno-gospodarczego.
ORGANIZACJA PRACY W ZARYSIE

W monografii przedstawiono zasadnicze problemy organizacji pracy, zwłaszcza pracy wytwórczej. Na wstępie zaprezentowano rozwój organizacji pracy i zarządzania jako dyscypliny naukowej, eksponując badania i koncepcje jej prekursorów. Rozważono podstawowe zasady organizacji pracy wytwórczej, uwypuklając zasadę podziału pracy, harmonii, koncentracji i optymalizacji, omówiono też zasady organizacji pracy typu szczegółowego. Przedstawiono zagadnienia organizacji stanowiska pracy, wypowiedziano się także na temat wyposażenia stanowisk pracy, organizacji produkcji i wydziałów produkcyjnych oraz metody organizacji pracy i produkcji. Omówiono ogólne metody organizacji pracy podkreślając znaczenie metodologiczne i praktyczne cyklu organizacyjnego oraz metod diagnostycznej i prognostycznej. Zaprezentowano metody analizy sieci zależności, ich rodzaje i przykłady zastosowań. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.
GMINA KOCK DAWNIEJ I DZIŚ

Wobec problemu alienacji – wyobcowania z najbliższej rodziny i środowiska rówieśniczego - nasila się problem globalizacji. To właśnie w naszych czasach coraz bardziej aktualizują się słowa Marshalla McLuhana, który u schyłku XIX wieku pisał o „wiosce bez granic”. Stwarza się pozory ogólnoludzkiej łączności, porozumienia, autentyczności i bliskości, poczucia wspólnoty: de facto zaś, człowiek alienuje się z najbliższych mu układów przynależności społecznej. Doskonale orientuje się, co wydarzyło się za dalekim oceanem, w odległej Australii, gdzie rozbił się samolot, utonął statek…Pociągają Nas wydarzenia spektakularne, wstrząsające, niezwykłe, odległe w przestrzeni i w czasie. Ale czy wiemy, co dzieje się wokół Nas? Tutaj w Kocku, w naszej Gminie i jej okolicach. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na proste pytania. Czy znamy swoje korzenie, pochodzenie? Co wiemy o swojej najbliższej okolicy, miejscu zamieszkania? Czy możemy mówić o zakorzenianiu w życie społeczne Kocka? Czy żyjemy, „tu i teraz”? Próbą odpowiedzi na powyższe pytania będzie niniejsza publikacja. Książka obejmuje dwie części: historyczną i geograficzną. Głównym celem części historycznej było opracowanie kalendarium najważniejszych wydarzeń z dziejów Miasta i Gminy Kock. Kalendarium obejmuje okres od 1947 roku do dnia dzisiejszego (listopad 2006). Ponadto rozdział ten zawiera historię i dzień dzisiejszy Gminy. Cześć geograficzna przedstawia w formie słownikowej nazwy geograficzne występujące na terenie gminy Kock. Występuje tu duża ilość nazw wychodzących z użycia, dlatego mam nadzieję, że słownik ten przyczyni się do ich utrwalenia i nie pozwoli im zaginąć.
ROCZNIKI NR 2/2006

Oddając w ręce Czytelnika drugi numer Roczników Wyższej Szkoły Biznesu Administracji w Łukowie, należy wspomnieć, że dnia 31 maja 2006 roku uczelnia obchodziła pięciolecie swego istnienia. Na przestrzeni pięciu lat wiele się wydarzyło, zaszły istotne zmiany w strukturze i organizacji szkoły oraz następowały nieuchronne zmiany kadrowe związane z rozwojem i mobilnością ludzi nauki. Uczelnia dysponuje doskonale wyposażoną biblioteką. W szkole wdrożono Europejski System Transferu Punktów (ECTS) umożliwiający studentom kontynuowanie studiów zagranicą. W uczelni wydawane są Roczniki, w których publikowane są artykuły związane z tematyką organizacji i zarządzania, artykuły kulturalno-edukacyjne i historyczne. W bieżącym numerze przeważa tematyka obejmująca aspekty zarządzania. Znajdują się tu problemy społeczno-ekonomiczne oraz historyczne, w tym dotyczące przeszłości Ziemi Łukowskiej. Jak dotychczas, także w kolejnych numerach prezentowane będą wyniki osiągnięć naukowych i dydaktycznych nauczycieli akademickich WSBiA oraz debiuty twórcze młodych pracowników uczelni w celu promocji własnej kadry naukowej. Przed uczelnią nadal stoi wiele zadań i wyzwań, najbliższe to organizacja konferencji naukowej. Konieczne jest, by dalszy rozwój szkoły związany był z procesem ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych, integracją ze środowiskiem lokalnym oraz współpracą z innymi uczelniami zarówno w kraju jak i zagranicą.
PROJEKTOWANIE ZAKŁADOWYCH SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Wiedza logistyczna prezentowana w tym podręczniku wywodzi się z prac studialnych, badawczych prowadzonych przez autora począwszy od lat 90-tych. Podstawy systematyczne i metodyczne tych prac zaczerpnięte zostały z Niemiec, Holandii i Polski oraz częściowo z literatury amerykańskiej. W trakcie prac badawczych, a zwłaszcza konfrontacji teorii z praktyką powstała potrzeba wyraźnego określenia przedmiotu i zakresu zainteresowań logistycznych Pierwszym krokiem w tym kierunku było, w końcu lat osiemdziesiątych, zdefiniowanie i wprowadzenie do użytku pojęcia logistyki stosowanej. Logistyka stosowana jest dziedziną wiedzy i umiejętności potrzebnych do kształtowania racjonalnych strumieni materiałów i związanych z nimi strumieni informacji oraz do projektowania procesów przepływu materiałów i informacji, w celu zaspokojenia potrzeb w rozpatrywanym obszarze, przy racjonalnych nakładach i kosztach. Głownymi produktami tej bardzo interdyscyplinarnej wiedzy i nabytych umiejętności mogą być: — projekty i wdrożenia systemów logistycznych w produkcji, dystrybucji, handlu, siłach zbrojnych, szpitalnictwie itp.; — analizy istniejących systemów logistycznych w celu ich modernizacji, rozbudowy lub intensyfikacji itp. W projektowaniu i analizach systemów logistycznych dominują na ogół technologia i organizacja transportu i magazynowania, w tym zarządzanie przepływem ładunków z dużym udziałem informatyki. Specjalizacja ta ma juz znaczny dorobek metodyczny i dość duży bank danych. Stanowi to, obok takich przedmiotów, jak modelowanie procesów i systemów, sterowanie w transporcie i informatyka, dobre podstawy kształcenia specjalistów w zakresie logistyki stosowanej.
MARKETING, RYNEK, LOGISTYKA

Z książki czytelnik dowie się o głównych pojęciach marketingu, typach rynku i struktur rynkowych, modelach konkurencji, formach monopolizacji działalności biznesowej, rodzajach logistyki i łańcuchach logistycznych. Struktura treści podręcznika zbudowana jest tak, aby umożliwić czytelnikowi usystematyzowane śledzenie celowo wyodrębnionych zjawisk i procesów związanych z marketingiem, rynkiem i logistyką. Zamierzeniem autorów było przeprowadzenie analizy i prezentacja problematyki marketingu, analizy rynku i logistyki w sposób zapewniający ich użyteczne wykorzystanie przez studentów szkół wyższych. Wychodząc z założenia, że doskonalenie umiejętności jest procesem trwałym, wyrażamy nadzieję, iż podręcznik będzie z pożytkiem wykorzystywany również przez praktyków gospodarki.
ZARZĄDZANIE W ZARYSIE

Celem publikacji jest zapoznanie czytelnika z elementarnymi zagadnieniami z zakresu zarządzania, głównie z jego podstawowymi funkcjami. Opracowanie uwzględnia zarówno teorię jak i praktykę. Ma ułatwić zrozumienie istoty zarządzania oraz zapoznanie się z zagadnieniami i pojęciami podstawowymi, związanymi z wypełnianiem głównych funkcji zarządzania, oraz wprowadzić w rozwiązywanie problemów z tego zakresu. Jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów różnych kierunków, ale również wszystkich osób, dla których z zarządzaniem jest to pierwszy kontakt, wynikający; z różnych potrzeb. Wyrażam przekonanie, że opracowanie to zachęci studentów do korzystania z bogatej literatury specjalistycznej z zarządzania i pomoże w jej lepszym rozumieniu. Publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów, trzy pierwsze i trzy ostatnie dotyczą zagadnień związanych z realizacją głównych funkcji zarządzania przez menedżerów, którym poświęcone są cztery środkowe rozdziały.
ROCZNIKI NR 1/2005Szkolnictwo wyższe w Polsce obecnie znajduje się w trakcie dostosowywania wynikającego z procesu integracji europejskiej i tworzenia tzw. Europejskiego Obszaru Edukacyjnego. Większa niż dotychczas mobilność akademicka studentów i nauczycieli wymusza wprowadzenie postanowień Konwencji Lizbońskiej z 1997 roku „o uznawaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w regionie Europy”. Ważnym elementem realizacji tych postanowień jest wprowadzenie, także w Polsce, suplementu do dyplomu mającego na celu pełne określenie kwalifikacji absolwentów, porównywalność i uznawalność wykształcenia zagranicą oraz w kraju. Z drugiej strony w RP trwają prace nad reformą systemu szkolnictwa wyższego oraz nauki.

Reasumując, niepaństwowe szkoły wyższe działające w naszym kraju, mimo niesprzyjających i zmiennych warunków, nie tylko przyczyniają się do rozkwitu regionów w których funkcjonują, ale wnoszą znaczący wkład w rozwój edukacji polskiej. Myślę, że w niedalekiej przyszłości wspólnie z uczelniami państwowymi, odegrają także istotną rolę w procesie przekształcania europejskiej przestrzeni edukacyjnej.
ELEMENTY PROGRAMOWANIA MATEMATYCZNEGOKsiążka, którą oddaję do rąk Czytelnika, wypełnia częściowo przedstawione tu luki. Podano w niej podstawowe formuły i twierdzenia (bez dowodów), pogrupowane w dwóch częściach (rozdziałach): I. Elementy optymalizacji liniowej oraz ll. Wstęp da optymalizacji wielokryteriaInej; ponadto w części trzeciej zostały zamieszczone przykłady pytań testowych, pochodzące z prac audytoryjnych z lat 1998 - 2002. Znakomitą większość treści przedstawiono w formie "okien" - zamkniętych całości, poświęconych tematycznie określonym zagadnieniom.

Geneza książki zdecydowała o jej wadach i zaletach. Wadą jest niewątpliwie brak pewnych wiadomości pomocniczych, które można zresztą odnaleźć w publikacjach ,innych autorów. Natomiast do głównych zalet pracy należy jej zwartość i zwięzłość, a także zbieżność z programami wykładów z ekonometrii oraz badań operacyjnych (elementów programowania liniowego), prowadzonych przeze mnie na kierunkach ekonomicznych w kilku szkołach wyższych. Dostosowanie do treści wykładów dotyczy w większym stopniu programowania liniowego; w zakresie optymalizacji wielokryterialnej praca wykracza poza ich program.

Najważniejszym celem książki jest ułatwienie studentom uczenia się bezpośrednio podczas wykładów; między innymi dlatego w części pierwszej zostały pominięte tematy przerabiane wyłącznie w ramach ćwiczeń.
WYBRANE ZAGADNIENIA NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

W monografii zaprezentowano podstawowe zagadnienia zarządzania strategicznego instytucją, zarządzania zasobami ludzkimi oraz badania i wartościowania pracy. Przedstawiono zarządzanie strategiczne, eksponując etapy budowy strategii instytucji i planowanie strategiczne. Rozważono podstawowe zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem planowania zasobów ludzkich, rekrutacji pracowników, selekcji kandydatów, szkolenia, dokształcania i doskonalenia pracowników, ich motywowania i oceniania, a także zasadnicze modele zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono badanie i ocenę trudności pracy, uwypuklając badanie metod pracy, mierzenie i normowanie czasu pracy oraz jej wartościowanie. Rezultaty badań przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI MARKETING W ZARZĄDZANIU

W monografii zaprezentowano podstawowe zagadnienia zarządzania strategicznego instytucją, zarządzania zasobami ludzkimi, badania i wartościowania pracy, marketing w zarządzaniu organizacją i marketing w banku. Przedstawiono zarządzanie strategiczne, eksponując etapy budowy strategii instytucji i planowanie strategiczne. Rozważono podstawowe zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem planowania zasobów ludzkich, rekrutacji pracowników, selekcji kandydatów, szkolenia, dokształcania i doskonalenia pracowników, ich motywowania i oceniania, a także zasadnicze modele zarządzania zasobami ludzkimi. Omówiono badanie i ocenę trudności pracy, uwypuklając badanie metod pracy, mierzenie i normowanie czasu pracy oraz jej wartościowanie. Przedyskutowano główne zagadnienia marketingu w zarządzaniu, eksponując marketing strategiczny i operacyjny. Rozważono marketing w banku, eksponując narzędzia marketingu mix. Rezultaty badań przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego  6/8
tel. 690 890 760,  512 575 932
e-mail: dziekanat@wwsb.edu.pl